Zadania gmin

W ramach realizacji projektu, Gmina:

  1. Wskaże jednego nauczyciela–koordynatora projektu.
  2. Zapewnieni nauczycielowi-koordynatorowi projektu, możliwość udziału w szkoleniu przygotowującym do realizacji projektu w szkole oraz wszelkiej pomocy w organizacji zajęć, m.in. umożliwienia bezpłatnego kopiowania/powielania dodatkowych materiałów dydaktycznych.
  3. Wskaże 3 nauczycieli, którzy będą pełnić rolę opiekunów wycieczki (zielonej szkoły).
  4. Umożliwi skorzystanie nauczycielowi-koordynatorowi i uczniom biorącym udział w projekcie z sal z dostępem do Internetu, w celu przeprowadzenia testów wiedzy będących elementem projektu;
  5. Zapewnieni obligatoryjnie wszystkim uczniom uczestniczącym w projekcie (Etap I i III)  zamieszkałym poza miejscowością , w której będą prowadzone zajęcia, dowozu  z i do miejsca zamieszkania (przed i po zajęciach).
  6. Współpracuje z Fundacją w zakresie organizacji zajęć, z w tym zwłaszcza wyjazdu edukacyjnego do wskazanego parku narodowego.
  7. Poinformuje Fundację o wszelkich okolicznościach, mogących mieć wpływ na przebieg realizacji projektu w szkole.
  8. Poinformuje rodziców/opiekunów uczniów biorących udział w projekcie o jego założeniach i sposobie sfinansowania.
  9. Zamieści na swojej stronie internetowej informację o udziale w projekcie oraz powiadomi o tym lokalne środki masowego przekazu przedstawiając założenia projektu.

Wszelkie szczegóły dotyczące współpracy zostały określone w umowie o współpracy:

UMOWA Z GMINĄ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY